Bài 11: Xử lý Mảng và Đối tượng trong JavaScript

Trong thế giới lập trình JavaScript, việc xử lý mảng và đối tượng là một phần quan trọng để hiểu rõ cơ bản về ngôn ngữ này. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách thao tác với mảng, bao gồm thêm, xóa, sắp xếp, và lọc. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cách sử dụng các phương thức mảng tích hợp sẵn như map, filter, và reduce. Cuối cùng, chúng ta sẽ khám phá làm việc với đối tượng và prototype.

Xử-lý-Mảng-và-Đối-tượng-trong-JavaScript

1. Thao tác với Mảng

1.1 Thêm phần tử vào Mảng

Để thêm một phần tử vào mảng, bạn có thể sử dụng phương thức push hoặc unshift. push thêm phần tử vào cuối mảng, trong khi unshift thêm vào đầu mảng.

let myArray = [1, 2, 3, 4];

myArray.push(5); // [1, 2, 3, 4, 5]

myArray.unshift(0); // [0, 1, 2, 3, 4, 5]

1.2 Xóa phần tử khỏi Mảng

Để xóa phần tử khỏi mảng, bạn có thể sử dụng pop để xóa phần tử cuối cùng, và shift để xóa phần tử đầu tiên.

let myArray = [0, 1, 2, 3, 4, 5];

myArray.pop(); // [0, 1, 2, 3, 4]

myArray.shift(); // [1, 2, 3, 4]

1.3 Sắp xếp Mảng

Để sắp xếp mảng, bạn có thể sử dụng phương thức sort. Nếu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần, bạn không cần truyền tham số; nếu muốn giảm dần, bạn có thể sử dụng một hàm so sánh.

let myArray = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5];

myArray.sort(); // [1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9]

myArray.sort((a, b) => b - a); // [9, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1]

1.4 Lọc Mảng

Phương thức filter là một công cụ mạnh mẽ để lọc các phần tử theo điều kiện cụ thể.

let myArray = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];

let evenNumbers = myArray.filter(num => num % 2 === 0); // [2, 4, 6, 8]

2. Sử dụng các phương thức Mảng tích hợp sẵn

2.1 Phương thức map

map tạo một mảng mới bằng cách ánh xạ từng phần tử của mảng cũ qua một hàm.

let myArray = [1, 2, 3, 4, 5];

let squaredNumbers = myArray.map(num => num * num); // [1, 4, 9, 16, 25]

2.2 Phương thức filter

filter tạo một mảng mới chứa các phần tử được lọc dựa trên điều kiện nào đó.

let myArray = [1, 2, 3, 4, 5];

let evenNumbers = myArray.filter(num => num % 2 === 0); // [2, 4]

2.3 Phương thức reduce

reduce giảm mảng thành một giá trị duy nhất bằng cách thực hiện một hàm tích hợp lên từng phần tử.

let myArray = [1, 2, 3, 4, 5];

let sum = myArray.reduce((acc, num) => acc + num, 0); // 15

3. Làm việc với Đối tượng và Prototype

3.1 Làm việc với Đối tượng

Trong JavaScript, đối tượng là một tập hợp các thuộc tính, và chúng ta có thể thêm, xóa hoặc truy cập chúng.

let myObject = { name: "John", age: 30, job: "Developer" };

myObject.salary = 50000; // Thêm thuộc tính

delete myObject.job; // Xóa thuộc tính

let age = myObject.age; // Truy cập thuộc tính

3.2 Prototype

Prototype là một cơ chế quan trọng trong JavaScript để chia sẻ các thuộc tính và phương thức giữa các đối tượng.

function Person(name, age) {

  this.name = name;

  this.age = age;

}

Person.prototype.greet = function() {

  console.log("Hello, my name is " + this.name);

};

let person1 = new Person("Alice", 25);

person1.greet(); // Hello, my name is Alice

Với kiến thức vừa nắm được về xử lý mảng và đối tượng trong JavaScript, bạn sẽ có nền tảng vững chắc để thao tác với dữ liệu và tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ trong ngôn ngữ lập trình này. Hãy tiếp tục thực hành và khám phá thêm để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Họ tên **

Điện thoại **

Email **


098.778.2201
Chat Zalo