Bài 4: Biến, kiểu dữ liệu, cách khai báo và sử dụng trong JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phía client phổ biến và quan trọng trong lĩnh vực phát triển web. Với khả năng tương tác với trình duyệt, JavaScript cho phép bạn thực hiện nhiều tác vụ khác nhau trên trang web của mình. Tuy nhiên, trước khi bạn bắt đầu viết mã JavaScript phức tạp, bạn cần hiểu cú pháp cơ bản của ngôn ngữ này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về biến, kiểu dữ liệu, cách khai báo và sử dụng chúng.

1. Biến trong JavaScript

1.1. Khái niệm về biến

Biến là một vị trí lưu trữ dữ liệu trong chương trình. Trong JavaScript, bạn có thể khai báo biến bằng các từ khóa như var, let, và const. Ví dụ:

var age = 25; // Sử dụng 'var' để khai báo biến

let name = "John"; // Sử dụng 'let' để khai báo biến

const PI = 3.1415; // Sử dụng 'const' để khai báo hằng số

1.2. Quy tắc đặt tên biến

 • Tên biến có thể chứa các ký tự chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_).
 • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới.
 • JavaScript phân biệt chữ hoa và chữ thường, ví dụ: myVar và myvar được coi là hai biến khác nhau.

2. Kiểu dữ liệu trong JavaScript

JavaScript có các kiểu dữ liệu cơ bản sau:

2.1. Kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types)

 • Number: Kiểu dữ liệu số. Ví dụ: let age = 25;
 • String: Kiểu dữ liệu chuỗi ký tự. Ví dụ: let name = "John";
 • Boolean: Kiểu dữ liệu logic (true hoặc false). Ví dụ: let isStudent = true;
 • Undefined: Biến chưa được định nghĩa giá trị. Ví dụ: let x;
 • Null: Biến không có giá trị hoặc giá trị không tồn tại. Ví dụ: let y = null;

2.2. Kiểu dữ liệu phức tạp (Complex Data Types)

Object: Kiểu dữ liệu đối tượng. Ví dụ:

let person = {

  name: "Alice",

  age: 30

};

Array: Kiểu dữ liệu mảng. Ví dụ:

let fruits = ["apple", "banana", "cherry"];

3. Khai báo và Sử dụng Biến

3.1. Khai báo biến

 • Sử dụng var, let, hoặc const để khai báo biến.
 • Sử dụng var cho biến có phạm vi toàn cục.
 • Sử dụng let cho biến có phạm vi block.
 • Sử dụng const cho biến không thay đổi giá trị.

3.2. Gán giá trị cho biến

Sử dụng dấu = để gán giá trị cho biến.

let age = 25;

3.3. Sử dụng biến

Sử dụng biến để lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

let name = "John";

console.log(name); // In ra "John"

Bài viết này đã hướng dẫn về cú pháp cơ bản của JavaScript, biến, kiểu dữ liệu, cách khai báo và sử dụng chúng. Đây là bước đầu tiên quan trọng trong việc hiểu và sử dụng thành thạo JavaScript. Hãy tiếp tục học và phát triển kỹ năng lập trình của bạn trong JavaScript để xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ hơn.

Liên hệ để được tư vấn:
Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech - APTECH SAIGON
  Lầu 1, 102 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  0987782201 - 02838803888
  tuvan@aptechsaigon.edu.vn

Đăng ký tư vấn miễn phí

Họ tên **

Điện thoại **

Email **


098.778.2201
Chat Zalo