Bài 5: Câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong JavaScript

JavaScript là một trong những ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất trong lĩnh vực phát triển web. Để xây dựng ứng dụng web mạnh mẽ và tương tác, bạn cần hiểu cách sử dụng câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong JavaScript. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo điều kiện sử dụng if-else và switch, cũng như cách sử dụng các vòng lặp for và while.

Câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong JavaScript

Câu lệnh điều kiện if-else

Câu lệnh if

Câu lệnh if cho phép bạn thực hiện một khối mã nếu điều kiện được đánh giá là true. Ví dụ:

let age = 18;

if (age >= 18) {

  console.log("Bạn đã đủ tuổi để lái xe.");

}

Câu lệnh else

Câu lệnh else được sử dụng sau câu lệnh if để xác định một khối mã sẽ được thực thi nếu điều kiện trong if là false. Ví dụ:

let age = 15;

if (age >= 18) {

  console.log("Bạn đã đủ tuổi để lái xe.");

} else {

  console.log("Bạn chưa đủ tuổi để lái xe.");

}

Sử dụng câu lệnh switch

Câu lệnh switch cho phép bạn kiểm tra một biến cho một loạt các giá trị và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên giá trị đó. Ví dụ:

let day = "Monday";

switch (day) {

  case "Monday":

    console.log("Hôm nay là thứ Hai.");

    break;

  case "Tuesday":

    console.log("Hôm nay là thứ Ba.");

    break;

  // Các trường hợp khác ở đây...

  default:

    console.log("Không biết hôm nay là ngày gì.");

}

Sử dụng vòng lặp for

Vòng lặp for cho phép bạn lặp qua một dãy giá trị nhiều lần. Ví dụ:

for (let i = 0; i < 5; i++) {

  console.log("Giá trị của i là: " + i);

}

Sử dụng vòng lặp while

Vòng lặp while lặp qua một khối mã nếu điều kiện được đánh giá là true. Ví dụ:

let count = 0;

while (count < 3) {

  console.log("Số lần lặp: " + count);

  count++;

}

Trên đây là một số cách sử dụng câu lệnh điều kiện if-else, switch, cũng như các vòng lặp for, while trong JavaScript. Đây là những công cụ cơ bản mà bạn cần nắm vững để có khả năng kiểm soát luồng thực thi của chương trình JavaScript của mình. Chúc các bạn thành công.


098.778.2201
Chat Zalo